Uvjeti korištenja

1. Predmet uvjeta korištenja

Predmet ovih uvjeta (dalje: Uvjeti) je usluga Apartmanica (dalje: Usluga) koju Play Digital, obrt za informatičke usluge (OIB:44441435438) i Apartmanica, obrt za informatičke usluge (OIB: 09419177406) kao davatelji Usluge (dalje: Davatelj) pruža pravnim ili fizičkim osobama u svrhu bolje prezentacije i organizacije poslovanja u skladu s njihovim djelatnostima. Uvjeti se odnose na sve varijante ili verzije Usluge ukoliko je Usluga dostupna u više različitih kombinacija. Usluga je dostupna na internet stranici www.apartmanica.com, uključujući sve podstranice unutar domene apartmanica.com (dalje: Stranica Usluge). Usluga je u svakom svojem obliku autorsko djelo Davatelja. Podaci, dokumenti te sve ostale informacije objavljene na Stranici Usluge ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričite pismene suglasnosti Davatelja.

2. Uvjeti korištenja Usluge

Korisnik Usluge može biti svaka pravna ili punoljetna fizička osoba koja prihvati Uvjete (dalje: Korisnik) tijekom uplate Usluge po ponudi ili računu, tijekom postupka registracije ili tijekom korištenja Usluge, bilo da se radi o inicijalnom prihvaćanju Uvjeta ili prihvaćanju eventualne promjene Uvjeta. Za funkcioniranje Usluge potrebno je odgovarajuće računalo i pristup internetu što je dužan osigurati Korisnik. Davatelj ima pravo odbiti zahtjev za Uslugom ako to procijeni opravdanim.

Korisniku se pruža Usluga u konačnom obliku, po principu “kakav jest” (eng. “as is”) te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka Usluge. Iako Davatelj radi kontinuirano testiranje i unaprjeđenje Usluge, ne može jamčiti da prilikom korištenja neće doći do pogrešaka u radu Usluge, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova. U takvom slučaju će Davatelj poduzeti sve korake da kvar otkloni u razumnom roku.

3. Uporaba i zaštita podataka o Korisnicima

U Pravilniku o privatnosti podataka koji je dostupan na web stranicama Usluge opisani su detalji o postupanju s privatnim podacima korisnika.
Korisnik Usluge je vlasnik baze podataka unutar njegovog korisničkog računa Usluge (dalje: Podaci). Korisnik je dužan osigurati potpunost, istinitost i točnost podataka koje unosi. Podaci predstavljaju povjerljive podatke Korisnika, te ih je Davatelj dužan čuvati i osiguravati odgovarajuće mjere njihove zaštite od slučajnog gubitka ili uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Davatelj ne odgovara Korisniku Usluge za štetu ako dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

Prihvaćanjem Uvjeta Korisnik je dao svoju privolu da Davatelj prikuplja, obrađuje i čuva njegove osobne i identifikacijske podatke u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te da ih upotrebljava sukladno Uvjetima i u skladu sa Zakonom. Davatelj je ovlašten na zahtjev tijela državne vlasti dostaviti podatke o korisnicima neovisno o ostalim odredbama iz ovih Uvjeta. Korisnik je upoznat i daje svoju suglasnost da Davatelj može prikupljene podatke iznositi izvan Republike Hrvatske, u zemlje u kojima se nalaze podatkovni centri na kojima je instalirana Usluga a u kojima je osigurana adekvatna razina zaštite podataka. Davatelj može Podatke koristiti u vlastite svrhe radi poboljšanja kvalitete proizvoda, promjene Usluge, informiranja Korisnika i drugih razloga. Davatelj može bez ograničenja koristiti agregirane podatke koji uključuju podatke Korisnika s podacima drugih Korisnika na takav način da se u agregiranim podacima ne navodi identitet Korisnika. Čuvanje Podataka uključeno je u Uslugu tijekom njezinog trajanja. Nakon prestanka trajanja Usluge, Davatelj može ali nije obvezan čuvati podatke Korisnika.

Ukoliko se korisniku isporučuje Izrada web stranice kao dio Usluge autorsko djelo koje nastaje vlasništvo je Davatelja i daje se na korištenje Korisniku kao dio Usluge isključivo koristeći aplikaciju za uređivanje stranica koja se nalazi na Stranicama Usluge. Programski kod web stranice koja je izrađena kao dio Usluge nije moguće prenijeti na drugi poslužitelj (server) niti prenijeti na održavanje drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Prilikom registracije Korisnik dobiva korisničko ime i zaporku za autorizirani pristup Usluzi i dužan ih je čuvati od neovlaštenog korištenja. Korisnik odgovara za sve aktivnosti izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Davatelj neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećima, uslijed postupanja suprotno ovim odredbama i/ili nepravilnog postupanja s identifikacijskom oznakom  Korisnika i/ili zlouporabe i/ili neovlaštenog korištenja bilo koje identifikacijske oznake Korisnika.

4. Cijena i naplata Usluge

Cijena korištenja Usluge utvrđena je cjenikom Usluge važećim u vrijeme korištenja Usluge (dalje: “Cjenik”) kako je objavljena na Stranici Usluge. Davatelj je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje objaviti ga na Stranici Usluge.

U slučaju neplaćanja Usluge Davatelj zadržava pravo uskratiti Korisniku dio ili cijelu funkcionalnosti Usluge sve do podmirenja računa. Za  posljedice koje  Korisnik može imati u slučaju uskraćivanja dijela ili cijele funkcionalnosti Usluge Davatelj neće snositi nikakvu odgovornost. Davatelj je ovlašten jednostrano raskinuti Uslugu ako Korisnik kasni s plaćanjem inicijalnog postavljanja Usluge ili održavanja Usluge duže od 30 dana.

Davatelj ne odgovara Korisniku za štetu nastalu zbog nemogućnosti korištenja Usluge uslijed neodgovarajućeg postupanja Korisnika, nedostupnosti Usluge nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile, grešaka u radu Usluge, neadekvatnosti Usluge za potrebe Korisnika te drugih razloga. Davatelj ne jamči da će Usluga funkcionirati bez prekida u svakom trenutku. Davatelj ne odgovara za bilo kakve posljedice koje bi mogle nastati upotrebom podataka iz Usluge od strane Korisnika.

5. Završne odredbe

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja Usluge, stvarno je nadležan sud u prema sjedištu Davatelja.

Davatelj zadržava pravo izmjene sadržaja na Stranici Usluge te izmjene ili dopune funkcionalnosti Usluge bez prethodne najave u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Davatelj može bez znanja i privole Korisnika dio provođenja Usluge povjeriti na provođenje trećim osobama, pri čemu Davatelj u odnosu na Korisnika zadržava prava i obveze.

Davatelj zadržava pravo izmjene sadržaja na Stranici Usluge te izmjene ili dopune funkcionalnosti Usluge bez prethodne najave u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Promijenjeni uvjeti korištenja odnose se na sve postojeće Korisnike usluge kao i na sve postojeće korisnike Stranica Usluge.

Uvjeti se primjenjuju od 25.5.2018. godine

Copyright Apartmanica 2009. - 2019.   Uvjeti korištenja   Pravila privatnosti   Kontakt podaci